Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Female Gaming Finland ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri-ja tietosuojaseloste. Laadittu 29.10.2020.

1. Rekisterinpitäjä
Female Gaming Finland ry
c/o Järveläntie 32 A 2
40420 JYVÄSKYLÄ

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Female Gaming Finland ry:n sihteeri Nicole Kajander
nicole.kajander@femalegamingfinland.fi
Mikäli rekisteristä vastaava yhteyshenkilö on estynyt, hänet korvaa yhdistyksen puheenjohtaja.

3.Rekisterin nimi
Female Gaming Finland ry:n jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on Female Gaming Finland ry:n jäsentietojen ylläpito. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ajantasaisen jäsenmäärän ja yhdistyksen jäseniksi liittyneiden henkilöiden tietojen arkistointi jäsenyytensä ajan sekä yhdistyksen yhteydenpito jäseniin. Henkilötietojen käsittelijä ja rekisterin vastaava on yhdistyksen sihteeri Nicole Kajander nicole.kajander@femalegamingfinland.fi. Mikäli rekisteristä vastaava yhteyshenkilö on estynyt, hänet korvaa yhdistyksen puheenjohtaja.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan tiedot jäsenen etu-ja sukunimestä, sähköpostista sekä liittymisvuodesta. Rekisterissä tietoja säilytetään Female Gaming Finland ry:n jäsenyyden ajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä erilaisten tapahtumien yhteydessä kirjallisesti tai verkkosivuillamme liity jäseneksi -kohdassa olevien ohjeiden mukaisesti.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Female Gaming Finland ry ei jaa tietoja ulkopuolisille ilman henkilön lupaa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Female Gaming Finland ry ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä hallinnoi Female Gaming Finland ry:n hallituksen sihteeri Nicole Kajander. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmän avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia tietoihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti tai sähköpostitse. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).