MISSIO

Yhdistys pyrkii edistämään naisten ja sukupuolivähemmistöjen asemaa pelimaailmassa. Tämä toteutetaan käytännössä  erilaisten julkaisujen, blogikirjoitusten, medianäkyvyyden ja kentälle jalkautumisen kautta. Tavoitteenamme on aloittaa keskustelu naisten ja sukupuolivähemmistöjen asemasta videopelikulttuurissa. Haluamme mahdollistaa niin videopeleistä kiinnostuneille, harrastajille kuin ammattilaisillekin erilaisia tapoja osallistua pelaamiseen liittyvään toimintaan sekä yhteisön, johon kaikki ovat tervetulleita.

Yhdistyksemme tarkoitus on lisäksi purkaa naisten ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamia rakenteellisia esteitä. Meille on tärkeää tuoda julki kohderyhmämme kohtaamia ennakkoluuloja. Haluamme toimia positiivisena esimerkkinä ja työskennellä kohti tasavertaista pelimaailmaa, jossa kaikilla olisi turvallista ja mielekästä pelata taitotasosta riippumatta.

HALLITUS

Marianne Määttä

Marianne Määttä

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Emilia Kärkäs

Varapuheenjohtaja
Sihteeri

Nicole Kajander

Sihteeri
Taloudenhoitaja

Heidi Yli-Kivistö

Taloudenhoitaja
Jonna Säily

Jonna Säily

Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen

Sonja Lappalainen

Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen

Susanne Helling

Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen

Anna-Mari Pikkarainen

Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen

Johanna Heino

Hallituksen jäsen

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Female Gaming Finland ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä. Yhdistyksen nimestä voi käyttää lyhennettä FGF. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Female Gaming Finland Federation. Yhdistyksen kieli on suomi.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kaikenikäisille naisille ja sukupuolivähemmistöille suunnattuna videopeliyhteisönä, joka edustaa jäseniään ja edistää jäsentensä asemaa pelimaailmassa. Yhdistys myös edistää jäsenten osallisuutta ja osallistumista erilaisiin pelimaailman tapahtumiin sekä pitää yhteyttä ja toimii jäsenilleen linkkinä vastaaviin yhdistyksiin ja järjestöihin.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen vertaistukea ja neuvontaa, tarjoaa keskustelualustoja erilaisissa sosiaalisen median palveluissa ja kanavilla. Lisäksi yhdistys organisoi jäsenilleen
yhteistoimintaa, pelitapahtumia, esports-tapahtumia ja kilpailutoimintaa. 

Yhdistys myös osallistuu pelimaailman tapahtumiin ja tiedottaa pelimaailmaa koskevista uutisista.

Yhdistys voi myös tukea jäsentensä kilpailutoimintaa, hankkia jäsenistönsä käyttöön toimintaan liittyvää laitteistoa ja omaisuutta, harjoittaa julkaisutoimintaa ja järjestää koulutustilaisuuksia. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi lisäksi järjestää kilpailuja, arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan.


3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja kuuluu kohderyhmään. 

Nuorisojäseniin kuuluvat henkilöt, jotka ovat alle 18- vuotiaita. Äänioikeus kuuluu 15 vuotta täyttäneille nuorisojäsenille ja varsinaisille jäsenille. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kannatusjäseniin kuuluvat henkilöt, jotka eivät kuulu Female Gaming Finlandin kohderyhmään (naisiin tai sukupuolivähemmistöön). Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä kohderyhmään kuulumaton yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenillä on puhe- ja osallistumisoikeus yhdistyksen vuosikokouksissa. 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Tällöin jäsenyys säilyy voimassa jäsenmaksukauden loppuun. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistyksen jäsenenä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Asian päättää hallitus, mutta erotetulla on oikeus vedota asiassa yhdistyksen kokoukseen. Vetoomus on osoitettava hallituksen puheenjohtajalle neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun päätös on lähetetty erotetulle. 


4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. 


5. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-10 muuta varsinaista jäsentä tai kannatusjäsentä (pois lukien oikeustoimikelpoiset yhteisöt). Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 


6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä tai kukin yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. 


7. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen valmistelema vuosikertomus on toimitettava tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tarkastuskertomus tulee palauttaa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 

8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin tulee lähettää jäsenille vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta jäsenluettelon mukaisiin osoitteisiin joko sähköpostitse tai kirjepostitse. Ensisijaisesti kuitenkin sähköpostitse. 

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä ja 15 vuotta täyttäneellä nuorisojäsenellä on yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Hallitus voi myös kutsua jäsenet ylimääräiseen kokoukseen katsoessaan sen aiheelliseksi tai kun vähintään kymmenen prosenttia äänioikeutettujen jäsenten edustamasta äänivallasta sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun ne ovat sääntöjen mukaan kutsuttu koolle. Hallituksen on lähetettävä kutsu ylimääräiseen kokoukseen kahden (2) viikon kuluessa nimetyn asian käsittelyä varten.


9. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 


10. Ohjesäännöt 
Näitä sääntöjä voidaan täydentää ohjesäännöillä. Ohjesäännöillä voidaan antaa tarkempia ohjeita yhdistyksen toiminnasta. Ohjesäännöt hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja ne ovat voimassa toistaiseksi, ellei erikseen muuta päätetä. 

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 


12. Muut säännökset 
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säädöksiä. 

LIITY JÄSENEKSI

Liity jäseneksi ja tule mukaan rakentamaan yhteisöä kanssamme! Yhdistyksen jäsenenä saat ensimmäisenä tietää tulevista tapahtumistamme ja tapahtumakohtaisista eduista. Lisää jäsenetuja tulossa myöhemmin.

Voit liittyä Female Gaming Finland ry:n jäseneksi lukemalla yhdistyksen säännöt ja täyttämällä oheisen lomakkeen. Täytäthän huolellisesti jokaisen kohdan. Hallitus käsittelee hakemukset kahden viikon kuluessa. Emme hyväksy puutteellisia hakemuksia. Vuonna 2020 yhdistys ei peri jäsenmaksua.

Varsinainen jäsen: Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja kuuluu kohderyhmään. Äänioikeus kuuluu 15 vuotta täyttäneille nuorisojäsenille ja varsinaisille jäsenille.

Nuorisojäsen: Nuorisojäseniin kuuluvat henkilöt, jotka ovat alle 18-vuotiaita. 

Kannatusjäsen: Kannatusjäseniin kuuluvat henkilöt, jotka eivät kuulu Female Gaming Finlandin kohderyhmään (naisiin tai sukupuolivähemmistöön). Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä kohderyhmään kuulumaton yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenillä on puhe- ja osallistumisoikeus yhdistyksen vuosikokouksissa.